DENTIMEDICA

Centrum Dentystyczno-Chirurgiczne   lek. dent. Iwona Kulig

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO

§ 1.
Podstawa prawna

 1. Regulamin organizacyjny ustalony na podstawie art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności leczniczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 ze zm.) określa sposoby i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą działający pod firmą DENTiMEDICA lek. dent. Iwona Kulig z siedzibą w Stalowej Woli, zwanym w dalszej części regulaminu „Podmiotem leczniczym”.
 2. W sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 417 ze zm.) oraz innych ustaw regulujących działalność leczniczą.

 

§ 2.
Cele i zadania

 1. Celem działania Podmiotu leczniczego jest udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów określonych w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
 2. Do zadań Podmiotu leczniczego w szczególności należy:
  1. organizacja działalności profilaktycznej, leczniczej i diagnostycznej
  2. udzielanie konsultacji lekarskich
  3. udzielanie porad lekarskich
  4. wykonywanie badań diagnostycznych w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych
  5. wydawanie zaświadczeń i opinii lekarskich
  6. wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie ustalonym przez Podmiot leczniczy
  7. współpraca z innymi podmiotami leczniczymi, uczelniami i instytutami medycznymi, zrzeszeniami i stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami prawnymi w zakresie rozwoju nauk medycznych, promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej

 

§ 3.
Struktura organizacyjna, rodzaj i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 1. W podmiocie leczniczym działa komórka organizacyjna – Poradnia Stomatologiczna DENTiMEDICA w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II nr 35.
 2. Komórka organizacyjna jest miejscem wykonywania wyłącznie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
 3. Komórka organizacyjna podlega bezpośrednio kierownikowi podmiotu.
 4. W ramach komórki organizacyjnej działa poradnia stomatologiczna czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 20:00.
 5. W ramach poradni stomatologicznej wykonywane są świadczenia medyczne w szczególności w zakresie:
  • konsultacja lekarska
  • badanie – przegląd stanu uzębienia i jamy ustnej
  • udzielanie porad lekarskich
  • wydawanie opinii lekarskich
  • dentystyczna opieka profilaktyczna
  • diagnostyka RTG zębów
  • diagnostyka RTG zębów pantomograficzna
  • wykonywanie świadczeń w zakresie stomatologii zachowawczej
  • wykonywanie świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej
  • wykonywanie świadczeń w zakresie chirurgii stomatologicznej
  • wykonywanie świadczeń w zakresie periodontologii
  • wykonywanie świadczeń w zakresie stomatologii dziecięcej

 

§ 4.
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Podmiot prowadzi rejestrację wizyt pacjentów w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 11:00 do godz. 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się w Poradni Dentystycznej DENTiMEDICA w Stalowej Woli przy AL. Jana Pawła II nr 35.
 3. Pacjent rejestruje się osobiście lub przez osobę trzecią, w tym także telefonicznie. Podmiot leczniczy ustala w porozumieniu z pacjentem datę i godzinę wykonania świadczeń zdrowotnych.
 4. Niezwłoczne świadczenie zdrowotne otrzymują pacjenci w stanie zagrożenia życia lub zdrowia.
 5. Pacjent przy pierwszej rejestracji podaje swoje dane osobowe i adresowe oraz wypełnia formularz co do stanu zdrowia, przebytych chorób oraz wskazuje osobę lub osoby uprawnione do odbierania informacji o stanie zdrowia lub historii choroby pacjenta. Informacje te stanowią dane objęte tajemnicą lekarską oraz korzystają z ochrony danych osobowych. Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania stosuje się odpowiednio.
 6. Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłącznie przez osoby posiadające wymagane właściwymi przepisami uprawnienia przy udziale pomocniczego personelu medycznego, spełniającego warunki do zachowania należytej rzetelności, staranności, fachowości oraz przestrzegania przepisów z zakresu prawa sanitarnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 5.
Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

 1. Świadczenia zdrowotne wykonywane są za pełną odpłatnością według cennika opłat ogólnie dostępnego w rejestracji podmiotu oraz na stronie internetowej podmiotu leczniczego. Wysokość opłat stanowi załącznik Nr 1 regulaminu.
 2. Pacjent przed zleceniem świadczeń zdrowotnych zostaje poinformowany przez lekarza o prognozowanych kosztach leczenia. W przypadku zmiany okoliczności w trakcie leczenia, lekarz informuje pacjenta o dodatkowych kosztach leczenia lub diagnostyki leczniczej.
 3. Na wniosek pacjenta podmiot wystawia rachunek za wykonane świadczenia medyczne wraz ze specyfikacją usług medycznych w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wykonania świadczenia.
 4. Płatność za wykonane świadczenia zdrowotne następuje w dniu wykonania przez podmiot świadczenia. Płatności dokonuje się w rejestracji podmiotu w gotówce lub bezgotówkowo kartami płatniczymi.

 

§ 6.
Dokumentacja medyczna

 1. Dokumentacja medyczna pacjentów jest przechowywana w komórce organizacyjnej podmiotu leczniczego pod adresem: Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II 35.
 2. Na żądanie pacjenta lub osoby przez niego upoważnionej podmiot leczniczy wydaje odpłatnie wyciągi, odpisy, kopie lub wydruk dokumentacji medycznej w formie tradycyjnego dokumentu lub na informatycznym nośniku danych dostarczonym przez pacjenta.
 3. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej przez podmiot leczniczy określa załącznik Nr 2 regulaminu.

 

§ 7.

 1. Podmiotem leczniczym i jego komórką organizacyjna zarządza i kieruje kierownik.
 2. Do zakresu działania kierownika należy w szczególności:
  • organizacja funkcjonowania podmiotu leczniczego zapewniającego pacjentom stały dostęp do świadczeń medycznych
  • zabezpieczenie środków technicznych i medycznych w celu wykonywania świadczeń medycznych na wysokim poziomie przyjętych i obowiązujących standardów i procedur medycznych
  • zapewnienie właściwych warunków i procedur sanitarnych oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • nadzór i kontrola nad personelem podmiotu leczniczego oraz podmiotów świadczących usługi medyczne na rzecz podmiotu
  • reprezentacja podmiotu leczniczego w obrocie prawnym i administracyjnym
 3. Kierownik przyjmuje uwagi lub zastrzeżenia pacjentów co do świadczonych przez podmiot świadczeń zdrowotnych w każdy wtorek od godz. 14-15, po uprzednim zarejestrowaniu i potwierdzeniu terminu spotkania w przedmiotowym zakresie.

 

§ 8.

Regulamin został zatwierdzony przez podmiot leczniczy i ma zastosowanie od dnia 16 sierpnia 2017 r.

Kierownik – lek dent. Iwona Kulig